Tobias Ruppert, „GIB NIMM“, 2006, Holzschnitt

Tobias Ruppert, „GIB NIMM“, 2006, Holzschnitt